SPORT II STOPNIA

Studia stacjonarne

Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra. Miejscem pracy mogą być kluby sportowe, organizacje społeczne kultury fizycznej i zrzeszenia sportowe, instytucje samorządowe i państwowe odpowiedzialne za sport.
W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalizacji spośród wymienionych*
- zarządzanie w sporcie,
- nauczycielskiej,
- odnowa i żywienia w sporcie
- komunikacja i dziennikarstwo sportowe
- menadżer finansowy.

* oferta specjalizacji może zostać poszerzona

Rejestracja internetowa w systemieIRKod01.06.2017 r. do 16.07.2017 r.

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego wyników egzaminu maturalnego różniących się od stanu faktycznego.
 2. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach. W konkursie przyznaje się punkty za średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.
 3. W ramach postępowania rekrutacyjnego ogłoszona zostanie: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 4. Kandydat, który według listy wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów, zobowiązany jest w określonym terminie, tj. 4 dni od daty ogłoszenia listy do złożenia  w wydziałowej komisji rekrutacyjnej oryginałów następujących dokumentów:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał dokumentu do wglądu)
  3. zaświadczenia z uczelni potwierdzającego wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (wymagany podpis dziekana lub osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń) - dot. kandydatów na studia II stopnia, (załącznik nr 4)
  4. dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,

   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna.

  5. zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (załącznik nr 2)
  6. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (do wglądu oryginał dokumentu) *
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS *(druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS) (załącznik nr 3)
  8. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg).

   Fotografia zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalnym jest zamieszczanie fotografii innych niż określonych wymogami dla dowodów osobistych.
   Określenie terminu 4 dni oznacza datę wpłynięcia dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.
   W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni od daty ogłoszenia na stronie internetowej liczby wolnych miejsc. Kandydat na bieżąco może sprawdzać swoją pozycję na liście rankingowej.

 5. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 6. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 7. W przypadku zwolnienia się kolejnych miejsc na skutek rezygnacji kandydatów zakwalifikowanych na studia, przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej może ogłosić na stronie internetowej w terminie do 16.09.2017 r. informację o liczbie wolnych miejsc (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I i II stopień studiów niestacjonarnych). Dotyczy ona jedynie osób znajdujących się na liście rankingowej kandydujących na dany kierunek i rodzaj studiów. Zainteresowani  mogą składać podanie o przyjęcie na studia do wydziałowej komisji rekrutacyjnej w ciągu 4 dni od daty ogłoszenia ww. informacji.
 8. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 9. Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Od jej decyzji kandydatowi przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Uwaga ta dotyczy wszystkich sytuacji w czasie trwania kwalifikacji na studia.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia
Kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.

Ocena stanu zdrowia
Oceny stanu zdrowia kandydatów na studia dokonuje się na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144), stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej. (załącznik nr 1) Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań.
Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych.
W konkursie średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia przyznaje się punkty według następujących zasad:


Punkty za średnia ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych

średnia ocen

liczba punktów

4,8 i więcej

20

4,6 - 4,7

17

4,4 - 4,5

14

4,2 - 4,3

11

4,0 - 4,1

9

3,8 - 3,9

7

3,6 - 3,7

5

3,4 - 3,5

3

3,2 - 3,3

2

3,0 - 3,1

1

poniżej 3,0

0