TURYSTYKA I REKRACJA II STOPNIA

Absolwenci studiów II stopnia kierunku turystyka i rekreacja otrzymują tytuł zawodowy magistra. Uzyskują wszechstronne przygotowanie do wykonywania zawodu organizatora turystyki i rekreacji, samodzielnego planowania i realizacji imprez turystycznych, zajęć rekreacyjnych i animacji czasu wolnego. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, administracji rządowej i samorządowej, turystycznych i rekreacyjnych organizacjach społecznych, innych podmiotach zajmujących się upowszechnianiem oraz organizacją turystyki i rekreacji, a także prowadzenie samodzielnej działalności menedżerskiej w obszarze turystyki i sportu masowego.

W ramach studiów studenci będą mieli możliwość wyboru specjalności spośród:
- zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym,
- terapeuta Spa,
- trener osobisty,
- żywienie i suplementacja.

Uruchomienie specjalności uwarunkowane będzie odpowiednią liczbą zakwalifikowanych studentów (określoną właściwym zarządzeniem rektora dot. liczebności grup).

Terminy rejestracji internetowej w systemieIRK
STUDIA STACJONARNE - od 01.06.2017 r. do 17.09.2017 r.
STUDIA NIESTACJONARNE - od 01.06.2017 r. do 18.11.2017 r.*

*Uczelnia zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kształcenia na pierwszym roku studiów w danym roku akademickim, w przypadku, gdy w ramach postepowania rekrutacyjnego zostanie zakwalifikowana zbyt mała liczba kandydatów

 1. W AWFiS rekrutacja odbywa się w systemie  Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat rejestruje się elektronicznie na stronie internetowej: www.rekrutacja.awf.gda.pl zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej i w terminach określonych w niniejszym Informatorze. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie przez kandydata danych w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez zainteresowanego średniej z ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia różniącej się od stanu faktycznego.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja ubiegać się mogą absolwenci studiów I stopnia.
 3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a wyniki są jawne na poszczególnych jego etapach. W konkursie przyznaje się punkty za średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.
 4. W ramach postępowania rekrutacyjnego, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń wydziałowej komisji rekrutacyjnej zamieszczone zostaną: lista rankingowa wszystkich kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym, lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na studia oraz lista alfabetyczna kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych na studia.
 5. Kandydat, który według listy zostanie wstępnie zakwalifikowany na dany kierunek studiów zobowiązany jest złożyć w terminie 4 dni określonych przez komisję rekrutacyjną następujące dokumenty:
  1. wydrukowane z IRK i podpisane podanie o przyjęcie na studia,
  2. kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał dokumentu do wglądu),
  3. zaświadczenie z uczelni potwierdzającego wysokość średniej ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia (wymagany podpis dziekana lub osoby upoważnionej do wystawiania zaświadczeń), (druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS), (załącznik nr 4)
  4. dowodu wpłaty za postępowanie rekrutacyjne,
   Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości podanej na stronie internetowej należy wpłacić naindywidualne konto wygenerowane w formularzu wypełnianym przez kandydata w Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK). Wpłata musi być dokonana przed zakończeniem rejestracji kandydatów w systemie IRK. W przypadku gdy kandydat nie dokona wpłaty w terminie jego kandydatura nie będzie brana pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Opłata jest bezzwrotna,
  5. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku prowadzonym przez AWFiS, (druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS), (załącznik nr 2)
  6. kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (oryginał dokumentu do wglądu),
  7. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez AWFiS (druk do pobrania na stronie internetowej AWFiS), (załącznik nr 3)
  8. obowiązkowe jest dołączenie 1 fotografii w IRK (plik ze zdjęciem musi być nazwany wyłącznie numerem PESEL z rozszerzeniem. jpg, np. 012345678910.jpg). Fotografia musi być zgodna z wymogami stosowanymi przy wystawianiu dowodów osobistych. Niedopuszczalne jest zamieszczanie fotografii innej niż określonej wymogami dla dowodów osobistych.

Określenie terminu 4 dni oznacza datę dostarczenia kompletu dokumentów i ich zarejestrowania przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 1. Niedopełnienie podanych wyżej warunków traktowane będzie jako rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie na studia.
 2. W przypadku niewykorzystania limitu przyjęć (niedostarczenie dokumentów  przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnie zakwalifikowanych) jego dopełnienie odbywać się będzie nadal jedynie na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas rekrutacji. Warunkiem kwalifikacji kandydatów pozostaje zasada złożenia oryginałów wymaganych dokumentów w terminie kolejnych 4 dni wyznaczonych przez komisję rekrutacyjną.
 3. Kandydaci, którzy nie złożyli dokumentów w pierwszym terminie nie mogą ich składać w kolejnym.
 4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej przysługuje prawo odwołania się do uczelnianej komisji rekrutacyjnej w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie naruszenie warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna. Decyzja komisji jest ostateczna.
 5.  Prawo interpretacji zasad zawartych w niniejszym informatorze przysługuje wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- ocenę stanu zdrowia,
- konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia
2.  W wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 20 punktów za konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia.
Ocena stanu zdrowia
Stan zdrowia kandydata oceniany jest na podstawie przedłożonego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r.  (Dz.U. 2014 poz. 1144). Brak przeciwskazań do podjęcia studiów w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na wskazanym przez kandydata kierunku, jest podstawą dopuszczenia do dalszego procesu rekrutacji. Skierowania do pobrania zamieszczone na stronie internetowej (załącznik nr 1). Uczelnia nie ponosi kosztów przeprowadzonych badań. Za ocenę stanu zdrowia nie przyznaje się punktów.

Konkurs średnich ocen uzyskanych podczas studiów I stopnia.
W konkursie średnich ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego stopnia przyznaje się punkty według następujących zasad:


Punkty za średnia ocen uzyskanych podczas studiów zawodowych

średnia ocen

liczba punktów

4,8 i więcej

20

4,6 - 4,7

17

4,4 - 4,5

14

4,2 - 4,3

11

4,0 - 4,1

9

3,8 - 3,9

7

3,6 - 3,7

5

3,4 - 3,5

3

3,2 - 3,3

2

3,0 - 3,1

1

poniżej 3,0

0