Studia doktoranckie

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Wydział Wychowania Fizycznego
STUDIA DOKTORANCKIE
w zakresie nauk o kulturze fizycznej

Studia doktoranckie w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w  Gdańsku prowadzone są od roku akademickiego 2000/2001.

Studia mają charakter stacjonarny i niestacjonarny, trwają osiem semestrów (4 lata). Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej. Jednostką organizacyjną, realizującą zadania związane z funkcjonowaniem studiów doktoranckich, jest Wydział Wychowania Fizycznego. Problematyka naukowo - badawcza Wydziału WF wyznacza zakres tematyczny prac doktorskich, które mogą być prowadzone w ramach studiów doktoranckich.

Opiekę nad studiami doktoranckimi sprawuje Kierownik Studiów Doktoranckich bezpośrednio podlegający Dziekanowi Wydziału Wychowania Fizycznego. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Wychowania Fizycznego.

Prawa i obowiązki uczestników studiów określa regulamin studiów doktoranckich. Podstawa prawna: Ustawa - Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późniejszymi zmianami). Pełny tekst regulaminu stacjonarnych studiów doktoranckich z zakresu nauk o kulturze fizycznej w AWFiS w Gdańsku znajdującej się w studiach doktoranckich oraz u kierownika studiów doktoranckich.


Sekretariat Studiów Doktoranckich
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 058- 554-72-09, fax: 058-552-29-11
e-mail: st_doktoranckie@awf.gda.pl