IX Regaty Mediów o Puchar NCŻ AWFiS

30.09.2017

1. ORGANIZATOR

1.1 Organizatorem regat jest Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z K.S. AZS AWFiS Gdańsk. Biuro regat znajdować się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku - Górkach Zachodnich.

1.2 Regaty będą rozgrywane na rozlewisku Wisły Śmiałej lub wodach Zatoki Gdańskiej w dniu 30 września 2017 r.

2. PRZEPISY

Regaty odbędą się zgodnie z przepisami regatowymi World Sailing (dawniej ISAF)

3. KLASA REGAT

3.1 Regaty zostaną rozegrane w klasie turystyczno-szkoleniowej Balt 23 Armor, bez genakerów.

4. ZGŁOSZENIA,WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1 Zgłoszenie wstępne do regat na załączonym formularzu należy przesłać na adres: maciej.szafran@awf.gda.pl , do dn. 20 września. Ostateczne zgłoszenia należy dokonać w dniu regat od godziny 9.00 do 10.00 w biurze regat w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS (sala konferencyjna 207-209, II piętro). 4.2 Załoga reprezentująca daną redakcję może liczyć łącznie ze sternikiem max. 5 osób. Wszyscy członkowie załóg powinni pracować w mediach publicznych bądź prywatnych. 4.3 W przypadku zgłoszenia mniej niż 7 załóg do regat przewiduje się dopuszczenie załogi, stanowiącej II reprezentację danej redakcji (na podstawie kolejności zgłoszeń). 4.4 Sternicy – wytypowanie sternika na czas regat leży w gestii danej redakcji. 4.5 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat sternik jachtu powinien posiadać patent co najmniej żeglarza jachtowego.

5. WPISOWE DO REGAT

Udział w regatach wiąże się z opłata wpisowego w kwocie 100 zł za całą załogę. Płatność należy uiścić w gotówce podczas zgłoszeń finalnych na miejscu regat. 6. PROGRAM REGAT 6.1 Program regat: Regaty odbędą się w dniu 30 września br. (sobota) wg następującego harmonogramu:
• 9.00 - 10.00 - zgłoszenia do regat
• 10.00 - odprawa załóg z organizatorem i sędzią regat
• 12.00 - planowany sygnał do pierwszego wyścigu, następne wyścigi wg sygnału Komisji Sędziowskiej,
• 16.00 - zakończenie regat ze spotkaniem towarzyskim
*Szczegółowy harmonogram zostanie zaprezentowany na odprawie w dniu regat. 5.2 Planowane jest rozegranie 3-5/7 wyścigów

7. TRASA I FORMUŁA ROZGRYWANIA REGAT

7.1 Wyścigi rozgrywane będą na trasie trójkątnej.

8. PUNKTACJA

8.1 Regaty zostaną przeprowadzone systemem małych punktów.

8.2 Regaty zostaną uznane za ważne po rozegraniu minimum 1 wyścigu.

8.3 a) W przypadku rozegrania mniej niż 4 wyścigów, wszystkie wyniki jachtu w serii wyścigów liczone będą do punktacji końcowej.

8.3 b) W przypadku rozegrania 4 lub więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat jachtu będzie odrzucony.

9. PRAWA DO WIZERUNKU

Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez organizatorów i sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

10. NAGRODY

Dla pierwszej załogi zostanie wręczony Puchar Przechodni. Pozostali uczestnicy regat otrzymają dyplomy i nagrody okolicznościowe.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht, wynikającą z udziału w regatach.

12. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich szczegółowych informacji można zasięgnąć u organizatora regat: Maciej Szafran, mail: maciej.szafran@awf.gda.pl , tel.: 502-936-430, Beata Mackiewicz, mail: ncz@awf.gda.pl , tel.: (58) 322-26-00.

Wróć