Postępowanie awansowe - profesura

Kryteria wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Proponowane kryteria w zakresie oceny osiągnięć naukowo-badawczych wszczęcia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora na Wydziale Wychowania Fizycznego po uzyskaniu tytułu naukowego doktora habilitowanego

 

Rok

 

Suma pkt MNiSW,

w tym IF

 

 

Indeks Hirscha

H

 

Liczba cytowań

CI

2016

 

180

12,5

 

≥6

≥40

 

WARUNKI WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

Osoba ubiegająca się o nadanie tytułu profesora przedstawia kierownikowi jednostki organizacyjnej wniosek o nadanie tytułu profesora.

Do wniosku o nadanie tytułu profesora osoba ubiegająca się o jego nadanie załącza:

  • oryginały albo poświadczone przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą postępowanie o nadanie tytułu profesora kopie dokumentów stwierdzających posiadanie stopni doktora i doktora habilitowanego albo kwalifikacji I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscypliny artystycznej albo decyzji o nabyciu uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego, wydanych na podstawie art. 21a ustawy;
  • autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowe albo artystyczne, informację o osiągnięciach w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry, w tym o ukończonych przewodach doktorskich, w których osoba ta pełniła funkcję promotora lub promotora pomocniczego, oraz o działalności popularyzującej naukę, w języku polskim i angielskim;
  • ankietę oceny osiągnięć naukowych albo artystycznych po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, a w przypadku określonym w art. 21a albo art. 26 ust. 3 i 4 ustawy — po uzyskaniu stopnia doktora, ze wskazaniem, które z tych osiągnięć uznaje za najważniejsze, sporządzoną według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w języku polskim i angielskim.
  • analiza bibliometryczna

Wniosek o nadanie tytułu profesora wraz z załącznikami przedkłada się w formie elektronicznej i papierowej.